Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

 

Privacybeleid 

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van De Rustige Bovenkamer (hierna genoemd “De Rustige Bovenkamer)en op het gebruik van de website www.derustigebovenkamer.nl. De Rustige Bovenkamer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Rustige Bovenkamer vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. 

1. Welke gegevens we verwerken 

De Rustige Bovenkamer verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek. In voorkomende gevallen verwerkt De Rustige Bovenkamer bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheid (voor zover relevant voor onze samenwerking), gegevens van personen jonger dan 16 jaar (met toestemming van ouders of voogd) en Burgerservicenummer (BSN) (bij samenwerking op basis van een persoonsgebonden budget of bij de afwikkeling van een nalatenschap waarbij jij de opdrachtgever en/of executeur bent). 

Met onze diensten en/of website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

2. Waarom we jouw gegevens verwerken 

Als je onze website bezoekt, een dienst afneemt, een vraag stelt, een bestelling plaatst, je aanmeldt voor de nieuwsbrief van De Rustige Bovenkamer, een review achterlaat of deelneemt aan een onderzoek of winactie, verwerken wij persoonlijke gegevens van jou om: 

·        diensten en/of goederen aan je te leveren en je te informeren over de status hiervan; 

·        Je te appen, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze  dienstverlening en/of vragen van jou te beantwoorden; 

·        Jouw betaling af te handelen; 

·        Je onze nieuwsbrief te verzenden; 

·        Onze website te kunnen analyseren en onze dienstverlening aan jou te verbeteren; 

·        Informatie aan derde partijen te verstrekken als dit nodig is om hun werk in opdracht van De Rustige Bovenkamer uit te kunnen voeren of als er een juridische grondslag voor is. 

 

 De Rustige Bovenkamer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Rustige Bovenkamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De Rustige Bovenkamer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Rustige Bovenkamer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veilig Internetten – Cookies 

4. Hoe lang we jouw gegevens bewaren 

De Rustige Bovenkamer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens. Voor onze bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. 

5. Wat jouw rechten zijn 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rustige Bovenkamer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Overweeg je dit te doen, dan waarderen we het als je ons vooraf benadert om je klacht samen met ons te bespreken. 

6. Wanneer we ons privacybeleid wijzigen 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.derustigebovenkamer.nl. De Rustige Bovenkamer raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Als de nieuwe privacyverklaring serieuze gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Rustige Bovenkamer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op: 

De Rustige Bovenkamer
Cindy Vermue 

Oranjestraat 124 

2013VJ Haarlem
telefoon: 06 – 24709993
e-mail:  [email protected]
website:  www.derustigebovenkamer.nl 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 januari 2022. 

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 


 

Algemene Voorwaarden

 

Op de levering van diensten en producten van De Rustige Bovenkamer zijn Algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Van: 

De Rustige Bovenkamer
 Oranjestraat 124
 2013 VJ Haarlem
 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 72654945 

 

hierna te noemen: dienstverlener

 

Artikel 1         Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dienstverlener: de professional organizer als hierboven genoemd, alsook door dienstverlener ingeschakelde derden.

Opdrachtgever: de wederpartij van dienstverlener.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Particulier: opdrachtgever die niet handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep of bedrijf.

 

Artikel 2         Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen dienstverlener en een opdrachtgever waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met dienstverlener, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen dienstverlener en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Dienstverlener en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3         Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. De aanbiedingen en offertes van dienstverlener zijn vrijblijvend en hebben een in de aanbieding / offerte aangegeven bepaalde geldigheidsduur.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende aanbieding of offerte door dienstverlener retour is ontvangen.
 3. Bij particulieren komt de overeenkomst tot stand door mondelinge of schriftelijke afspraak of doordat opdrachtgever toestaat dat dienstverlener met de werkzaamheden begint.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Dienstverlener bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zulks in overleg met opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hulpmiddelen, gegevens en bescheiden, waarvan dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig voor dienstverlener beschikbaar zijn. Opdrachtgever kan bepaalde middelen, gegevens en bescheiden hiervan uitzonderen. Dit dient door opdrachtgever vóór totstandkoming van de overeenkomst te worden aangegeven. .
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen of gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan dienstverlener ter beschikking zijn gesteld, heeft dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat dienstverlener is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor dienstverlener kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan daarin tevens worden bepaald dat dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren kan opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5         Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dit wordt dan in de nieuw tot stand gekomen overeenkomst opgenomen, evenals eventuele financiële en/of kwalitatieve consequenties van de wijziging of aanvulling.

 

Artikel 6         Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen dienstverlener en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen zijn verstrekt.

 

Artikel 7         Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens de opgegeven uurtarieven van dienstverlener, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 3. Het honorarium van dienstverlener, zo nodig vermeerderd met verschotten, kosten en declaraties van in overleg met opdrachtgever ingeschakelde derden, wordt na uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij dienstverlener en opdrachtgever hierover andere afspraken hebben gemaakt. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8         Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door dienstverlener aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd overeenkomend met de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 9         Reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden (of het nalaten daarvan) of over de declaratie dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden of binnen twee weken na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan dienstverlener. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dienstverlener in staat is adequaat te reageren.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij dienstverlener aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
 3. Indien de klacht gegrond wordt geacht, heeft dienstverlener in overleg met opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, of het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie of vermindering naar evenredigheid van een door opdrachtgever betaald of nog te betalen honorarium.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal dienstverlener slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 

Artikel 10       Opzegging en annulering

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Indien een overeenkomst waarbij het honorarium wordt berekend op basis van gewerkte uren tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is deze alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Daarnaast heeft in dit geval dienstverlener recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies over de resterende termijn, tenzij er feiten of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan dienstverlener zijn toe te rekenen.
 3. Indien een overeenkomst met een overeengekomen vaste opdrachtprijs tussentijds wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft dienstverlener recht op 100% van de overeengekomen opdrachtprijs. Dienstverlener kan besluiten de annuleringskosten te matigen tot 50% van de overeengekomen opdrachtprijs.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door dienstverlener, zal dienstverlener in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Het annuleren van een afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de afgesproken datum en tijdstip. Indien annulering plaatsvindt binnen 48 uur voor de afspraak zal 100% van de overeengekomen factuurprijs in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk vooraf overeengekomen.

 

Artikel 11       Opschorting en ontbinding

 1. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·        opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

·        na het sluiten van de overeenkomst dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

·        opdrachtgever verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is dienstverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 12       Aansprakelijkheid

 1. Indien dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien dienstverlener aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van dienstverlener in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

·        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van dienstverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan dienstverlener toegerekend kunnen worden;

·        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van dienstverlener of diens ondergeschikten.
 3. Dienstverlener heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

 

Artikel 13       Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan dienstverlener informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software legaal verkregen zijn en vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan dienstverlener onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van dienstverlener ten behoeve van opdrachtgever.

 

 

Artikel 14       Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de door dienstverlener ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door haar ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor dienstverlener niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat dienstverlener zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15       Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 16       Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt dienstverlener zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Alle door dienstverlener verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Dienstverlener behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17       Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen tussen dienstverlener en opdrachtgever worden, tenzij de kantonrechter bevoegd is, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. Niettemin heeft dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 18       Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn op te vragen ten kantore van De Rustige Bovenkamer te Haarlem, en zullen op eerste verzoek worden opgestuurd. De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op de website van De Rustige Bovenkamer (www.derustigebovenkamer.nl).

 

 

 

DEELNAMEVOORWAARDEN (ONLINE) TRAININGEN, WORKSHOPS EN CURSUSSEN

Artikel 1 Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Online training: digitale cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere methode met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Rustige Bovenkamer betreffende de deelname aan cursussen, trainingen en workshops
 • Deze voorwaarden dienen als annex bij de Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen De Rustige Bovenkamer en de opdrachtgever komt tot stand door aanmelding middels het aanmeldingformulier op de website van De Rustige Bovenkamer. Bij aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelname- en leveringsvoorwaarden.
 2. Indien aanmelding via het digitale formulier niet mogelijk is, dan kan een cursist zich ook aanmelden via email. Door het versturen van de email met het verzoek tot inschrijving voor een online training verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelname- en leveringsvoorwaarden.
 3. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een particulier zijn, een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

 

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan een online training te annuleren binnen 14 dagen na aanmelding.
 2. De annulering vindt plaats door het versturen van een email naar [email protected]  onder vermelding van de naam van de training / het abonnement, de naamsgegevens van de deelnemer en de reden voor annulering.
 3. Indien de betaling al heeft plaatsgevonden, dan draagt De Rustige Bovenkamer er zorg voor het inschrijfgeld binnen 2 weken na ontvangst van de annulering teruggeboekt wordt naar de rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct vermelden van de financiële gegevens die benodigd zijn voor het correct en tijdig verwerken van de terugboeking.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Indien de opdrachtgever een particulier is, dient het cursusgeld meteen voldaan te worden via elektronische betaling tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever een werknemer is of een vertegenwoordiger van een werkgever, zoals bedoeld in Artikel 1, lid 3, dan is ook betaling op factuurbasis mogelijk.
 3. Bij betaling op factuurbasis dient de opdrachtgever het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door De Rustige Bovenkamer aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum. Daarnaast is De Rustige Bovenkamer gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan het onderwijs totdat het openstaande bedrag voldaan is. De opdrachtgever wordt hiervan in kennis gesteld.

 

Artikel 6 Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het De Rustige Bovenkamer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door De Rustige Bovenkamer voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Rustige Bovenkamer is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 8 Duur van de cursus, pauzes en tempo

 1. De cursist kan zelf het tempo van de cursus bepalen, met dien verstande dat het tempo niet lager wordt dan het door De Rustige Bovenkamer bepaalde minimumtempo.
 2. De cursist dient de cursus binnen een (1) kalenderjaar na aanvang afgerond te hebben tenzij sprake is van een abonnement. Na deze periode heeft de cursist geen recht meer op emails of andere informatie in het kader van de training, ook niet indien de cursus door vertraagd tempo en/of vakanties en pauzes nog niet is afgerond.
 3. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn anders dan hierboven genoemd waardoor de cursist de online training voor kortere of langere tijd tijdelijk stil wil leggen, dan kan de cursist contact opnemen met De Rustige Bovenkamer en een gemotiveerd verzoek indienen. De Rustige Bovenkamer kan op basis van dat verzoek besluiten af te wijken van het gestelde in lid 1 en lid 4 van de voorwaarden, maar is daartoe niet verplicht.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Rustige Bovenkamer kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade of verlies van gegevens voortkomend uit acties van de cursist n.a.v. de opdrachten en oefeningen in deze cursus. Daaronder vallen ook wijzigingen die de cursist aanbrengt in de software(instellingen) of andere aanpassingen op de computer.
 2. De cursist dient te allen tijde zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het regelmatig maken van een backup en het screenen van de spullen/informatie voordat die weggegooid worden.